مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

میلاد کاظم زاده قراملکی

سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره

مهندس اسماعیلی

سمت: رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی

رئیس هیئت مدیره